Sponsoring wedstrijd

Droom jij ervan om gesponsord te worden zoals een professional?

Doe mee
&
Win

  • 4 paar handschoenen

  • 1 beschermde korte ondershort

  • 1 lange legging zonder bescherming

  • 1 ondertrui zonder bescherming

  • Gratis Fotoshoot

WEDSTRIJDREGLEMENT: ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Prostar Goalkeeping Belgium gevestigd in de leuvenselaan te 3000 Tienen.

2. Prostar Goalkeeping Belgium behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Prostar Goalkeeping Belgium kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Prostar Goalkeeping Belgium.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Prostar Goalkeeping Belgium zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die ingeschreven zijn via de website en het formulier op https://www.prostargoalkeeping.eu/sponsoring-wedstrijd/ en de hier bijhorende email na het invullen van dit formulier hebben ontvangen. De bijzondere deelname voorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

5. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd op een afgesproken tijdstip op de fotoshoot in ontvangst kan nemen, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Prostar Goalkeeping Belgium behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Prostar Goalkeeping Belgium enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Prostar Goalkeeping Belgium zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Prostar Goalkeeping Belgium uit te sluiten.

8. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Prostar Goalkeeping Belgium de toestemming tot publicatie van zijn/haar naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook de identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

9. De persoonsgegevens die Prostar Goalkeeping Belgium verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij kunnen voor intern gebruik en/of voor direct mailing aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

10. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Prostar Goalkeeping Belgium van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Prostar Goalkeeping Belgium overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.

11. Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps, sociale media, …) uitgebaat door Prostar Goalkeeping Belgium. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.

12. Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten het Prostar Goalkeeping Belgium-merk, voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.

13. Prostar Goalkeeping Belgium behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.

14. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Prostar Goalkeeping Belgium de enige organisator.

15. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Prostar Goalkeeping Belgium hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

41

AANTAL DEELNEMERS

20

UITGEVOERDE OPDRACHTEN

Doe mee
&
Win

  • 4 paar handschoenen

  • 1 beschermde korte ondershort

  • 1 lange legging zonder bescherming

  • 1 ondertrui zonder bescherming

  • Gratis Fotoshoot

Bij deelname verklaar ik mij akkoord dat Prostar mij emails mag versturen om op de hoogte te blijven van de uit te voeren opdrachten.